Share code Template trang lỗi 404 với hiệu ứng ngoài vũ trụ

Chia sẻ mọi người code Giao diện trang lỗi 404 với thiết kế ngoài không gian lạ mắt với hiệu ứng nhỏ nhưng cũng đủ tăng thêm vẻ đẹp cho website của bạn

Share code Template trang lỗi 404 với hiệu ứng ngoài vũ trụ
Share code Template trang lỗi 404 ngoài vũ trụ

See the Pen Mars 404 Error Page by tompx2002 (@tompx2002) on CodePen.

Download