Khóa học Code With Mosh - All Courses Collection

Video hướng dẫn về lập trình từ Mosh Hamedani. Có tất cả các khóa học của tác giả ở đây từ codewithmosh.com, Udemy, Pluralsight.

Khóa học Code With Mosh - All Courses Collection
Khóa học Code With Mosh - All Courses Collection

Bộ sưu tập đầy đủ nhất Code With Mosh - All Courses Collection

  • Thể loại: video lesson, pdf
  • Thời gian: 246: 06: 46‎
  • Ngôn ngữ: English
  • Dung lượng: 155GB
  • Tác giả: Mosh Hamedani

Các khóa học có trong gói này:

Xem thêm chi tiết thêm các khóa học của tác giả tại đây

Ngôn ngữ Bài học
.NET • Become a Full-stack .NET Developer
Angular • Angular 4: Beginner to Pro
• Angular 4 Crash Course for Busy Developers
• Redux in Angular
• Build Enterprise Applications with Angular
• Testing Angular 4 Apps with Jasmine
ASP.NET • The Complete ASP.NET MVC 5 Course
ASP.NET Core • Build a Real-world App with ASP.NET Core and Angular 2 (4+)
Backbone.js • Backbone Tutorial - Learn Backbonejs from Scratch
C # • 1. C # Basics for Beginners - Learn C # Fundamentals by Coding
• 2. C # Intermediate - Classes, Interfaces and Object-oriented Programming
• 3. C # Advanced Topics - Prepare for Technical Interviews
• C # Developers Double Your Coding Speed with Visual Studio
• Unit Testing for C # Developers
Code Refactoring • Clean Coding and Refactoring
Data Structures & Algorithms • Data Structures & Algorithms (Part 1-3)
Design Patterns • The Ultimate Design Patterns (Part 1-2)
Entity Framework • Entity Framework in Depth - The Complete Guide
Ionic • Ionic 2 Crash Course - Learn Ionic2 Fundamentals in 1.5 Hours
Java • Ultimate Java Part 1: Fundamentals
• Ultimate Java Part 2: Object-oriented Programming
• Ultimate Java Part 3: Advanced Topics
JavaScript • JavaScript Basics for Beginners
• Object-oriented Programming in JavaScript
Node.js • The Complete Node.js Course
Python • The Complete Python Programming Course for Beginners
• Python Programming for Developers
React • Mastering React
React Native • 1. The Ultimate React Native Series: Fundamentals
• 2. The Ultimate React Native Series: Advanced Concepts
Redux • The Ultimate Redux Course
SQL:
• Complete SQL Mastery
Xamarin Forms • Xamarin Forms - Build Native Cross-platform Apps with C #

Khóa học này hữu ích cho:

  • Sinh viên cntt, 
  • Truyền thông.
  • Nhân viên lập trình, 
  • Nhân viên phần mềm
  • Làm việc tự do.

Hy vọng các khóa học được sưu tầm dưới đây sẽ giúp ích cho mọi người !

Download