M-Store - Multi-Store Inventory Management System with Full Accounts and installment Sale

‎M-Store là một hệ thống quản lý kinh doanh lớn hiện đại và đáp ứng. Nó được phát triển bởi PHP và Codeigniter framework. Nó được thiết kế và phát triển cho cửa hàng tư duy, doanh nghiệp lớn và nhỏ, công ty và bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Ở đây có kế toán, quản lý, hóa đơn, người dùng và phân tích dữ liệu. Hệ thống nhiều cửa hàng, thanh toán hệ thống trả góp và đơn hàng.‎

M-Store - Multi-Store Inventory Management System with Full Accounts and installment Sale
M-Store- Multi-Store Inventory Management System with Full Accounts and installment Sale
M-Store - Multi-Store Inventory Management System with Full Accounts and installment Sale
M-Store - Multi-Store Inventory Management System with Full Accounts and installment Sale
M-Store - Multi-Store Inventory Management System with Full Accounts and installment Sale
M-Store - Multi-Store Inventory Management System with Full Accounts and installment Sale
M-Store - Multi-Store Inventory Management System with Full Accounts and installment Sale
M-Store - Multi-Store Inventory Management System with Full Accounts and installment Sale

Đăng nhập demo trực tiếp: ‎‎https://multistorelease.bdtask.com/multistore_demo/login‎

Download